loading...

HOMENEWS & ACTIVITIES

NEWS & ACTIVITIES

กิจกรรมตัดผมฟรีโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ (20,21-ก.พ.-2560)

February 20, 2017
   เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 บริษัท ธนกูลกรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมตัดผมฟรีให้กับพนักงาน โดยช่างตัดผม
จากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทมีความภูมิใจที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ พร้อมมอบความสุข
ให้กับพนักงาน และทางบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ให้กับพนักงานอีกมากมาย

กิจกรรม 5ส สร้างสรรค์ ชิงรางวัล (10-ก.พ.-2560)

February 10, 2017
    บริษัท ธนกูลกรุ๊ป มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางด้านการนำหลักการของ 5ส  เข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในบริษัท  โดยมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจหาและขจัด หรือควบคุมความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร ดำเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
เครื่องมือ อัคคีภัย สารเคมี และความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเนื่องจากงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน
พร้อมทั้งสื่อสารให้การสนับสนุนการฝึกอบรม และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี  พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงการนำหลักการของ 5ส 
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน ให้แก่พนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติแล้วคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของ
ระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน

สวัสดีปีระกา ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง 2560

December 30, 2016
กิจกรรม "สวัสดีปีระกา ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง 2017" ต้อนรับปีใหม่ของกลุ่มบริษัท ธนกูล

Latest

No found latest news.