loading...

HOMENEWS & ACTIVITIES

NEWS & ACTIVITIES

มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1-2561 ครั้งที่ 15 (2018)

January 13, 2018
บริษัท ธนกูล เวริ์คกรุ๊ป และ บริษัท ซายน์ เวิร์คส จำกัด ได้ มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวน 40 ทุน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน

สานอาสาสร้างสุข บ้านเด็กอ่อนพญาไท (12-01-2561)

January 12, 2018
12 มกราคม กลุ่มบริษัท ธนกูล ได้นำของเครื่องใช้ และของเล่นนำไปมอบแก่เด็ก ๆ ณ บ้านเด็กอ่อน พญาไท พร้อมกับไปร่วมกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน และเล่นเกมส์ กับน้อง ๆ กันอย่างสนุกสนาน

โครงการเรียนภาษาพม่า (27-ธ.ค.-2560)

December 27, 2017
เนื่องด้วย บริษัทธนกูลกรุ๊ป มีพนักงานพม่าที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดี เข้ามาร่วมเสริมทัพในการขยายงาน ผลิตผลงาน ผู้บริหารท่านเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสารในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดคอร์สการเรียนภาษาพม่าฟัง พูด อ่าน เขียน แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

กลุ่มบริษัท ธนกูลฯ ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2017

November 30, 2017
TMA ยังได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในการคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โดยแต่ละธนาคารจะคัดเลือก SMEs ที่ประกอบธุรกิจการผลิต การบริการ หรือการค้าปลีก/ค้าส่ง ซึ่ง SMEs จะส่งเอกสารคุณสมบัติและแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้กับคณะกรรมการได้พิจารณา จากนั้นหาก SMEs ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมและพิจารณาให้รางวัลตามระดับความเป็นเลิศ ทั้งนี้ TMA ยังทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์กร SMEs ที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ
 
โดยกลุ่มบริษัท ธนกูลฯ ได้รับรางวัล Bronze Award สาขา "Recognition of Excellence in Category of Service"
 
เกณฑ์การให้รางวัลพิจารณาจากการบริหารจัดการขององค์กร โดยกำหนดหลักในการคัดเลือกด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นต้น

Latest

No found latest news.