loading...

HOMENEWS & ACTIVITIES

NEWS & ACTIVITIES

ตรวจสุขภาพประจำปี (18-ก.พ.-2557)

February 18, 2014
กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพ เป็นการตรวจที่ทำในทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการตรวจที่ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ สอบถามประวัติอาการ และประวัติทางการแพทย์ต่างๆ การตรวจร่างกายโดยละเอียดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และการให้คำ ปรึกษาสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาวะของผู้รับการตรวจแต่ละราย

Latest

No found latest news.