loading...

HOMENEWS & ACTIVITIESมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2-2559 ครั้งที่ 14 (02-ก.ย.-2560)

มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2-2559 ครั้งที่ 14 (02-ก.ย.-2560)

          บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป โดยคุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่บุตรของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี โดยทุนการศึกษาแบ่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวนี้จะมอบให้เป็นประจำทุกปี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ด้านการศึกษาและสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุตรของพนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีการศึกษาต่อๆไป จะมีบุตรของพนักงานได้รับทุนเพิ่มมากขึ้น และอยากให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

Latest

No found latset news.