loading...

HOMENEWS & ACTIVITIESตรวจสุขภาพประจำปี (18-ก.พ.-2557)

ตรวจสุขภาพประจำปี (18-ก.พ.-2557)

กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพ เป็นการตรวจที่ทำในทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการตรวจที่ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ สอบถามประวัติอาการ และประวัติทางการแพทย์ต่างๆ การตรวจร่างกายโดยละเอียดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และการให้คำ ปรึกษาสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาวะของผู้รับการตรวจแต่ละราย

Latest

No found latset news.